Όροι Χρήσης

Προτού χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας διαβάστε προσεκτικά:

Καλώς ήρθατε στο www.interbus.gr που αποτελεί ιδιοκτησία της INTERBUS Α.Ε. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας (η «Ιστοσελίδα»), συμφωνείτε να δεσμεύεστε και να συμμορφώνεστε από τους κατωτέρω όρους χρήσης. Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες όρους δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα. Οι όροι «Interbus» ή «η Εταιρεία» ή «εμείς» ή «δικό μας» αναφέρονται συλλογικά στην INTERBUS Α.Ε. Οι όροι «εσείς» αναφέρονται στους χρήστες ή επισκέπτες της Ιστοσελίδας.

 

1. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ

H Εταιρεία παρέχει τις πληροφορίες σχετικά στην Ιστοσελίδα, όπως προβλέπεται στους παρόντες όρους χρήσης (η «Συμφωνία»). H Εταιρεία παρέχει τις υπηρεσίες της («Υπηρεσίες») σε εσάς σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έκδοση της παρούσας Συμφωνίας. H Εταιρεία μπορεί να ενημερώνει την Συμφωνία ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς εσάς με την δημοσίευση μια νέας έκδοσης στο http:// www.interbus.gr. Η τελευταία συμφωνία θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα και τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευση. Θα πρέπει να επανεξετάσετε την Συμφωνία αυτή, πριν από τη χρήση της Ιστοσελίδας. Η συνεχής χρήση της Ιστοσελίδας μετά την ως άνω δημοσίευση / τροποποίηση συνιστά αποδοχή και συμφωνία σας να δεσμεύεστε από τους τροποποιημένους όρους χρήσης. Αν δεν συμφωνείτε με τυχόν τροποποιήσεις, συμφωνείτε να διακόψετε τη χρήση και την πρόσβασή σας στην Ιστοσελίδα.

 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το www.interbus.gr είναι ο διαδικτυακός τόπος της INTERBUS Α.Ε., που περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της Εταιρείας.

 

3. ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΧΡΗΣΗ

Συμφωνείτε να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα www.interbus.gr μόνο για νόμιμους σκοπούς και σε συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες νόμους.

 

4. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας ενσωματώνεται στην παρούσα Συμφωνία και υπόκειται στους όρους αυτής. Για να δείτε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων κάντε κλικ εδώ.

 

5. SCRAPERS, BOTS, CRAWLERS AND SPIDERS

Η χρήση τυχόν scrapers, bots, crawlers and spiders, εφαρμογών ανάκτησης ή άλλων χειροκίνητων ή αυτόματων συσκευών ανάκτησης ή οποιουδήποτε τρόπου για να συλλέξετε ή να εξάγετε Περιεχόμενο από την Ιστοσελίδα ή να αναπαράγετε ή να παρακάμψετε τη δομή πλοήγησης ή την παρουσίαση του δικτυακού τόπου χωρίς τη ρητή έγγραφη συγκατάθεση της Εταιρείας απαγορεύεται.

 

6. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Συμφωνείτε να αποζημιώνετε και κρατάτε ελεύθερους την Εταιρεία, τους συνεργάτες, τα στελέχη, τους αντιπροσώπους, τους υπαλλήλους, τους συνεργάτες και τους δικαιοπαρόχους της Εταιρείας από οποιαδήποτε αξίωση ή απαίτηση, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των εύλογων δικηγορικών αμοιβών, που πραγματοποιούνται από οποιοδήποτε τρίτο μέρος και οφείλονται ή προκαλούνται από Περιεχόμενο που καθίσταται διαθέσιμο μέσω της Ιστοσελίδας, τη χρήση της Ιστοσελίδας, τη σύνδεσή σας στην Ιστοσελίδα, την παραβίαση από μέρους σας των όρων της Συμφωνίας, ή την παραβίαση από πλευράς σας τυχόν δικαιωμάτων τρίτων.

 

7. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Αποδέχεστε ότι η Εταιρεία δύναται να καθορίσει γενικές πρακτικές και όρια που αφορούν τη χρήση της Ιστοσελίδας. Αποδέχεστε ότι η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί αυτές τις γενικές πρακτικές και τα όρια από καιρό σε καιρό. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή και από καιρό σε καιρό να τροποποιεί ή να διακόπτει, προσωρινά ή μόνιμα, την Ιστοσελίδα (ή οποιοδήποτε μέρος της) με ή χωρίς προειδοποίηση. Συμφωνείτε ότι η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη απέναντι σε εσάς ή σε οποιοδήποτε τρίτο για τυχόν τροποποίηση, αναστολή ή διακοπή της Ιστοσελίδας.

 

8. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ

Συμφωνείτε ότι η Εταιρεία μπορεί να τερματίσει την πρόσβασή σας στην Ιστοσελίδα σε περίπτωση παραβιάσεων της Συμφωνίας και / ή επιβολής νόμου ή όταν αυτό απαιτείται από άλλες κρατικές Αρχές.

 

9. ΔΕΣΜΟΙ (LINKS)

Η Ιστοσελίδα μπορεί να παρέχει, ή τρίτα μέρη μπορούν να παρέχουν συνδέσμους προς άλλες παγκόσμιες ιστοσελίδες ή πηγές. Επειδή η Εταιρεία δεν έχει κανέναν έλεγχο επί αυτών των ιστοσελίδων και πηγών, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για τη διαθεσιμότητα των εν λόγω εξωτερικών δικτυακών τόπων ή πηγών και δεν έχει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε περιεχόμενο, διαφήμιση, προϊόντα ή υπηρεσίες ή άλλα υλικά που υπάρχουν ή διατίθενται από ή μέσω των εν λόγω δικτυακών τόπων ή πηγών. Επιπλέον, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια που προκαλείται ή που υποτίθεται ότι προκαλείται από ή σε σχέση με τη χρήση ή την εξάρτηση από οποιοδήποτε τέτοιο περιεχόμενο, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που διατίθενται από ή μέσω οποιασδήποτε τέτοιας ιστοσελίδας ή πηγής.

 

10. ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

Όλες οι πληροφορίες, το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην Ιστοσελίδα ή άλλως καθίστανται διαθέσιμα σε εσάς μέσω της Ιστοσελίδας παρέχονται από την Εταιρεία «ως έχουν» και «ως διατίθενται», εκτός αν ορίζεται διαφορετικά εγγράφως. Η Εταιρεία δεν προβαίνει σε δηλώσεις ή εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους, ρητές, σιωπηρές ή εκ του νόμου, ως προς την τοποθεσία, το περιεχόμενο, τις υπηρεσίες, τα προϊόντα ή τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην Ιστοσελίδα ή άλλως καθίστανται διαθέσιμα σε εσάς μέσω αυτής. Η Εταιρεία αποποιείται ρητά όλες τις εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους, ρητές, σιωπηρές ή εκ του νόμου, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, των σιωπηρών εγγυήσεων για την εμπορευσιμότητα, την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό ή τη χρήση, τη διαθεσιμότητα ή την αδιάκοπη χρήση της Ιστοσελίδας. Η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση ότι (α) η ιστοσελίδα ή το περιεχόμενο θα ανταποκριθεί στις απαιτήσεις σας, (β) η ιστοσελίδα ή το περιεχόμενο θα είναι συνεχής, αδιάλειπτο, απόλυτα ασφαλές, χωρίς καθυστέρηση, απαλλαγμένο από σφάλματα ή υποβάθμιση, ή / και (γ) τα αποτελέσματα που μπορούν να ληφθούν από τη χρήση της Ιστοσελίδας θα είναι ακριβή και αξιόπιστα.

 

11. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Συμφωνείτε ότι η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες, τυχαίες, ειδικές, επακόλουθες, ή αποθετικές ζημίες, συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς περιορισμό, τυχόν ζημιών για την απώλεια κερδών, υπεραξίας, χρήσης, δεδομένων, ή άλλων ζημιών απορρεουσών από ή σχετιζόμενων με τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης της Ιστοσελίδας ή τυχόν αξιώσεων τρίτων, ακόμη και αν η Εταιρεία έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών.

 

12. ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Η Εταιρεία σέβεται τα πνευματικά δικαιώματα των άλλων, και ζητάμε από τους χρήστες μας να κάνουν το ίδιο. Η Εταιρεία δύναται, υπό τις κατάλληλες συνθήκες και κατά την κρίση της, να απενεργοποιήσει και / ή να τερματίσει την πρόσβαση των χρηστών που αποδεικνύονται παραβάτες κατ’ επανάληψη.

 

13. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Η παρούσα Συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και την Εταιρεία διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διένεξη ή αξίωση που προκύπτει από ή σχετίζεται με την παρούσα Συμφωνία, που δεν μπορεί να επιλυθεί μέσω διαπραγματεύσεων θα επιλύεται από τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Ελληνικα